Lezen en spelling

Sommige kinderen ondervinden moeilijkheden met het komen tot vlot en vloeiend lezen. Dit kan zich uiten in het blijvend spellend lezen of het maken van veel raadfouten alsook in een minder vlot leestempo. Het niet goed automatiseren van de grafeem-foneemkoppelingen kan eveneens voor problemen zorgen.

Door deze moeilijkheden behalen deze kinderen niet een leeftijdsadequate leesvaardigheid en lopen zij een leesachterstand op. Dit heeft uiteraard ook een invloed op het begrijpend lezen.

Mogelijk is hier sprake van dyslexie en/of dysorthografie.

Tijdens de behandeling wordt getracht de grafeem-foneemkoppeling te optimaliseren en het vlot en vloeiend lezen te bevorderen. Daarnaast wordt er steeds veel aandacht geschonken aan leesmotivatie. Om leesvaardiger te worden is het namelijk essentieel om veel leeskilometers te maken en hiervoor is een sterke dosis motivatie nodig, zeker wanneer lezen niet vanzelf gaat.

Naast leesproblemen kunnen er ook spellingsmoeilijkheden optreden. Ook hier speelt de zwakke foneem-grafeemkoppeling een rol. Daarnaast zijn goede fonologische vaardigheden essentieel in het lees- en spellingproces. Kinderen moeten namelijk goed auditief kunnen analyseren en synthetiseren voor het schrijven van klankzuivere woorden. Maar ook bij het toepassen van spellingregels zijn fonologische vaardigheden belangrijk. Om deze vaardigheden te ondersteunen wordt er tijdens de behandeling multi-sensorieel gewerkt. Daarnaast wordt nauw aangesloten bij de schoolmethodiek.